Điều lệ của hiệp hội

ỦY BAN NHÂN DÂN                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TỈNH LÂM ĐỒNG                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

ĐIỀU LỆ  HIỆP HỘI HOA ĐÀ LẠT (sửa đổi)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 963  /QĐ-UBND ngày  25 / 4  /2011 

của  Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng)


CHƯƠNG I

TÊN GỌI - TÔN CHỈ – MỤC ĐÍCH

Điều 1: Tên gọi

         Hiệp hội lấy tên là: HIỆP HỘI HOA ĐÀ LẠT  (HHĐ) 

         Tên tiếng anh là: DALAT FLOWER ASSOCIATION  (DFA)

Điều 2: Tôn chỉ – Mục đích 

Hiệp hội Hoa Đà Lạt (HHĐ) là tổ chức xã hội nghề nghiệp, được thành lập trên cơ sở tự nguyện của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hội, các tổ chức sản xuất và kinh doanh sản phẩm hoa và các dịch vụ liên quan đến sản phẩm hoa.

Hiệp hội Hoa Đà Lạt hoạt động với mục đích ổn định và phát triển ngành sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hoa, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các thành viên hiệp hội, làm tốt nghĩa vụ với nhà nước, cùng chia sẻ và hỗ trợ nhau trong những khó khăn; liên kết, hợp tác hỗ trợ nhau về kinh tế - kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nâng cao giá trị sản phẩm.

Điều 3: Lĩnh vực và phạm vi hoạt động 

Hoạt động của hiệp hội Hoa Đà Lạt bao gồm các lĩnh vực liên quan sản xuất, kinh doanh sản phẩm hoa và các dịch vụ liên quan đến sản phẩm hoa, phối hợp nghiên cứu chủng loại cây hoa phù hợp với khí hậu thổ nhưỡng của Lâm Đồng và yêu cầu của thị trường nhằm mục tiêu đa dạng hoá sản phẩm và ổn định sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ; tham gia thảo luận với các cơ quan chức năng của địa phương trong việc hoạch định những chủ trương, chính sách về phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hoa; môi giới các hợp đồng kinh tế và được hưởng các quyền lợi theo luật định.

Hiệp hội Hoa Đà Lạt có phạm vi hoạt động trên toàn địa bàn tỉnh Lâm Đồng, theo pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và theo điều lệ này.

Điều 4: Nguyên tắc tổ chức và hoạt động

Hiệp hội Hoa Đà Lạt được tổ chức, hoạt động theo Điều lệ hiệp hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và không trái với pháp luật; 

Hiệp hội Hoa Đà Lạt tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự trang trải kinh phí và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Điều 5: Tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản, trụ sở

Hiệp hội Hoa Đà Lạt được UBND Tỉnh Lâm Đồng cho phép thành lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Có trụ sở tạm thời đóng tại Đà Lạt, khi cần thiết có thể thành lập các văn phòng đại diện tại các địa phương khác theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG II

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Điều 6:     Nhiệm vụ và quyền hạn của hiệp hội 

1/ Hiệp hội Hoa Đà Lạt là tổ chức đại diện và bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của thành viên đang hoạt động trong ngành sản xuất và kinh doanh hoa theo khuôn khổ của pháp luật quy định.

2/ Tư vấn về chiến lược phát triển sản phẩm nhằm cân bằng cán cân thương mại ở tình trạng tốt nhất cho người sản xuất. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến các thành viên những chủ trương, chính sách và pháp luật của Nhà nước, nghiên cứu thị trường để đưa ra những thông tin dự báo cho thành viên biết và thực hiện.tuyên truyền giáo dục hội viên hiểu rõ đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng, phát triển nghề trồng hoa trong các thành phần kinh tế, bảo vệ nguồn lợi từ nghề trồng và kinh doanh hoa trong các thành phần kinh tế, bảo vệ nguồn lợi từ nghề trồng và kinh doanh hoa. Tạo cầu nối xúc tiến thương mại mở rộng đầu ra cho người sản xuất.

        3/ Tập hợp ý kiến của thành viên về những vấn đề kiên quan đến sản xuất và kinh doanh sản phẩm hoa, kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương để xem xét giải quyết nhằm hỗ trợ phát triển ngành sản xuất và kinh doanh sản phẩm hoa; bảo hộ và khuyến khích các hoạt động kinh doanh sản phẩm hoa. Giới thiệu hoặc bảo lãnh cho các thành viên khi có nhu cầu đất sản xuất hoặt vay vốn phát triển sản xuất.

Đại diện cho hội viên kiến nghị với nhà nước về những chủ trương, chính sách, biện pháp khuyến khích, giúp đỡ phát triển nghề hoa, bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên, giải quyết các trường hợp, vụ việc gây thiệt hại đến quyền lợi của nghành và của hội viên; thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước.

         4/ Xây dựng các chương trình phát triển sản xuất, tiếp nhận và phổ biến đến thành viên các quy trình sản xuất hoa chất lượng cao, quy trình công nghệ sau thu hoạch, từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm hoa của địa phương, bảo đảm tính cạnh tranh trên thị trường.

         5/ Xây dựng chương trình quảng bá tiếp thị trong nước cũng như ở nước ngoài về sản lượng và chất lượng hàng hoá. Tổ chức các hội nghị, hội thảo, lớp tập huấn phổ biến các kinh nghiệm về sản xuất và kinh doanh sản phẩm hoa nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ. Cảnh báo cho người sản xuất các nguy cơ rủi ro do thị trường, điều kiện tự nhiên, thay đổi cơ chế chính sách thương mại trong nước và thế giới.

        6/ Hoà giải các quan hệ tranh chấp giữa các thành viên. Hỗ trợ và nâng đỡ khi có thành viên gặp rủi ro đứng trước nguy cơ phá sản. động viên nhiệt tình và khả năng lao động sáng tạo của hội viên, hợp tác hỗ trợ và giúp đỡ nhau về kinh tế - kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nghề hoa trên cơ sở trao đổi kinh nghiệm, phổ biến và ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ mới, đoàn kết nhau phòng chống thiên tai, dịch bệnh và khó khăn trong đời sống.

7/ Mở rộng quan hệ hợp tác với các hiệp hội, các tổ chức và cá nhân khác trong cùng lĩnh vực nhằm đẩy mạnh các mặt hoạt động của hiệp hội.

Hỗ trợ tư vấn cho các tổ chức và cá nhân trong hiệp hội trong quá trình sắp xếp lại tổ chức, chuyển đổi cơ cấu nghề nghiệp. cung cấp thông tin kinh tế, thị trường, giá cả để hội viên bố trí lại sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao.

8/ Tổ chức các hội nghị, Hội thảo để trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp, khuyến khích hợp tác liên kết giữa các hội viên để cùng tồn tại và phát triển.

9/ Đại diện cho các nhà sản xuất can thiệp với chính phủ hoặc tranh tố khi phát sinh các vấn đề cạnh tranh gây bất lợi chính đáng cho các thành viên của hiệp hội. Tham mưu cho nhà nước các quyết sách và chính sách bảo hộ liên quan đến sản phẩm của hiệp hội. Kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật của thành viên và các đơn vị, tổ chức kinh tế có mối quan hệ trong hợp tác sản xuất và kinh doanh hoa.

10/ Xây dựng tổ chức Hiệp Hội và phát triển hội viên, xây dựng cơ sở vật chất và mở rộng phạm vi của Hiệp Hội. Xây dựng và phát triển các  mối quan hệ quốc tế với các cá nhân và tổ chức quốc tế trong khu vực và các nước trên thế giới theo quy định của pháp luật

Xuất bản tập san, các tài liệu phổ biến kỹ thuật và quản lý kinh tế theo quy định của pháp luật  

CHƯƠNG III

THÀNH VIÊN

Điều 7:     Tiêu chuẩn thành viên, các loại thành viên

1/ Thành viên của hiệp hội là người đại diện hợp pháp của đơn vị, hộ gia đình thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Các thành viên đều bình đẳng về nghĩa vụ và quyền lợi trong mọi hoạt động của hiệp hội.

2/ Thành viên của hiệp hội gồm có:

a/ Nhóm thành viên 1: Các doanh nghiệp, hợp tác xã, hội hoặc đại diện cho nhóm hộ gia đình thuộc mọi thành phần kinh tế đang tổ chức sản xuất các sản phẩm hoa hợp pháp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và vùng phụ cận.

b/ Nhóm thành viên 2: Các doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức dịch vụ thuộc mọi thành phần kinh tế đang kinh doanh hoa và các sản phẩm liên quan đến sản xuất hoa hợp pháp trong và ngoài nước Việt Nam.

c/ Nhóm thành viên 3: Các tổ chức, nhà trường, viện nghiên cứu, các cơ quan sự nghiệp trực thuộc nhà nước liên quan đến việc nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh hoa.

         Các nhóm thành viên nếu tán thành điều lệ của hiệp hội và tự nguyện làm đơn xin gia nhập thì được xem xét kết nạp làm thành viên của hiệp hội.

         Hiệp hội mời các đại diện của các ngành chức năng, các nhà khoa học và quản lý tham gia thành viên tán trợ hoặc làm thành viên danh dự của hiệp hội với tư cách là tư vấn hoặc cố vấn của hiệp hội.

3/ Ban chấp hành hiệp hội xem xét và quyết định kết nạp thành viên mới sau khi có đơn tự nguyện xin gia nhập. Sau khi kết nạp, Ban chấp hành hiệp hội thông báo cho các thành viên được biết thông qua các kỳ họp của hiệp hội.


Điều 8:     Quyền của các thành viên

1/ Tất cả thành viên của hiệp hội đều được tham gia thảo luận, bàn bạc, biểu quyết, chất vấn, phê bình mọi công việc của Hiệp hội, được kiến nghị đề đạt ý kiến của mình với các cơ quan Nhà nước thông qua Hiệp hội và thống nhất các hoạt động của Hiệp hội trước khi Ban chấp hành Hiệp Hội quyết định. 

  2/ Thành viên được hiệp hội giúp đỡ, tương trợ khi gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, được cung cấp những thông tin về khoa học công nghệ, thông tin dự báo về kinh tế thị trường do hiệp hội nghiên cứu; được tạo điều kiện để tiếp cận thị trường, tham quan, học tập các mô hình sản xuất và kinh doanh hoa trong nước và ngoài nước.

3/ Thành viên của hiệp hội được quyền thực hiện các hợp đồng kinh tế do hiệp hội ký kết và phải tuân theo đúng các nội dung đã thoả thuận.Được Hiệp hội giúp đỡ, bảo trợ trong các công trình nghiên cứu riêng, các sáng kiến phát minh trong nghề, bảo vệ quyền lợi chính sách trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo đúng pháp luật của nhà nước.

4/ Thành viên được quyền kiến nghị, chất vấn, kiến nghị bãi miễn những thành viên không xứng đáng theo những quy định chung của hiệp hội; được quyền kiểm tra, giám  sát các mặt hoạt động của hiệp hội thông qua Ban Kiểm tra hiệp hội.

   5/ Thành viên được hiệp hội bảo vệ khi các quyền lợi hợp pháp của mình bị xâm phạm; bình đẳng trong sinh hoạt với các thành viên khác và được hiệp hội bảo vệ quyền lợi chính đáng trước pháp luật.

        6/ Thành viên được quyền ứng cử và bầu cử vào Ban chấp hành hiệp hội, được xin ra khỏi hiệp hội nếu thấy quyền lợi hợp pháp của mình không được đảm bảo.


Điều 9:     Nghĩa vụ của các thành viên 

1/  Tất cả các thành viên đều phải thực hiện nghiêm chỉnh chủ trương, chính sách và pháp luật của Nhà nước, điều lệ và nghị quyết của hiệp hội.

   2/ Thành viên là người sản xuất hoa và các sản phẩm liên quan đến hoa có nghĩa vụ thực hiện sản xuất theo yêu cầu phát triển của thị trường, đa dạng hoá sản phẩm, công bố chất lượng sản phẩm và được công nhận thương hiệu theo thương hiệu của hiệp hội, góp phần giúp cho hiệp hội ổn định về sản lượng và chất lượng sản phẩm hoa nhằm mục tiêu mở rộng thị trường tiêu thụ.

3/ Thành viên là người làm dịch vụ, kinh doanh sản phẩm hoa có nghĩa vụ tiêu thụ được sản phẩm hoa và mở rộng thị trường, thường xuyên cung cấp thông tin thị trường để giúp người sản xuất của hiệp hội điều chỉnh kịp thời chủng loại cây hoa cho phù hợp. Bảo đảm giữ uy tín thương hiệu của các sản phẩm hoa Đà Lạt trên các thị trường trong nước cũng như ngoài nước. Sản phẩm phải được bảo quản theo hướng chất lượng cao để ổn định và mở rộng thị trường.

4/ Thành viên của hiệp hội có trách nhiệm tuyên truyền phát triển thành viên mới, tham gia đầy đủ các hoạt động của hiệp hội. Tham gia sinh hoạt hiệp hội đều đặn, đóng hội phí, tham gia xây dựng quỹ hiệp hội và đóng góp một lần khi vào hiệp hội. Nhóm thành viên là các tổ chức, nhà trường, viện nghiên cứu, các cơ quan sự nghiệp trực thuộc nhà nước, là các thành viên thông tấn, không phải thực hiện nghĩa vụ đóng hội phí; các nhóm thành viên còn lại, nếu không thực hiện đóng hội phí trong 1 năm sẽ bị xóa tên trong danh sách thành viên hiệp hội.

CHƯƠNG IV

TỔ CHỨC HIỆP HỘI

Điều 10:   Tổ chức của hiệp hội

+ Đại hội hiệp hội (đại hội đại biểu hoặc đại hội toàn thể)

+ Ban Chấp hành hiệp hội.

+ Ban Thường trực hiệp hội

+ Ban Kiểm tra.

+ Các thành viên hiệp hội và các tổ  chức, hợp tác xã, hội 


Điều 11:        Đại hội Hiệp hội 

   1/ Đại hội hiệp hội là cơ quan lãnh đạo cao nhất của hiệp hội.

       Đại hội hiệp hội do Ban Chấp hành hiệp hội triệu tập họp 3 năm một lần; trong trường hợp cần thiết, khi có 1/2 số thành viên hoặc 2/3 số thành viên Ban Chấp hành yêu cầu có thể triệu tập đại hội bất thường.

    2/ Đại hội hiệp hội được tổ chức với các mục đích và nội dung

+ Thảo luận báo cáo hoạt động của hiệp hội trong nhiệm kỳ qua và đề ra phương hướng hoạt động của hiệp hội trong nhiệm kỳ tới.

+ Quyết định sửa đổi, bổ sung điều lệ hiệp hội.

+ Quyết định những phương án lớn về thu chi tài chính và thông qua báo cáo tài chính của hiệp hội.

+ Bầu Ban Chấp hành và Ban kiểm tra hiệp hội.

+ Thảo luận, thông qua báo cáo hoạt động và phương hướng nhiệm vụ của Ban Kiểm tra Hiệp hội; bầu Ban Kiểm tra.

Điều 12:        Ban Chấp hành hiệp hội 

       1/ Ban Chấp hành Hiệp hội có số lượng từ 15-17 uỷ viên, do Đại hội bầu ra. Nhiệm kỳ của Ban Chấp hành hiệp hội là 3 năm.

          Ban Thường trực hiệp hội được Ban Chấp hành hiệp hội bầu ra, số lượng không quá 2/5 số lượng uỷ viên Ban Chấp hành.

          Ban Chấp hành hiệp hội có 01 Chủ tịch; 01-03 Phó Chủ tịch và các uỷ viên.

       2/ Nhiệm vụ của Ban Chấp hành hiệp hội:

+ Bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch hiệp hội và bầu Ban Thường trực Hiệp hội.

+ Ban Thường trực hiệp hội có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội hiệp hội và nghị quyết của Ban Chấp hành đề ra; giải quyết các công việc đối nội, đối ngoại phát sinh thường ngày; xây dựng quy chế hoạt động của hiệp hội; xây dựng mức đóng hội phí cho thành viên; chỉ đạo hoạt động của hiệp hội, các hội và thành viên, xây dựng tổ chức hiệp hội vững mạnh.

+ Phối hợp các cơ quan hữu quan để thúc đẩy các hoạt động của hiệp hội. Giao dịch với các tổ chức sản xuất và kinh doanh mặt hàng sản phẩm hoa khác ở trong và ngoài nước nhằm mở rộng giao lưu kinh tế, khoa học công nghệ.

+ Chỉ đạo hoạt động của Ban Kiểm tra hiệp hội.

+ Quản lý nguồn tài chính, tài sản của hiệp hội, xây dựng dự toán và thực hiện quyết toán thu chi tài chính của hiệp hội.

+ Ban Chấp hành hiệp hội họp 3 tháng một lần, nhằm đánh giá các mặt hoạt động của hiệp hội và đề ra kế hoạch phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội đã đề ra; quyết định bầu bổ sung hoặc miễn nhiểm ủy viên Ban Chấp hành; trong trường hợp cần thiết có thể họp bất thường theo triệu tập của Chủ tịch hiệp hội.

3/ Trách nhiệm và quyền hạn của Chủ tịch hiệp hội.

          + Đại diện pháp lý cho các hoạt động của hiệp hội.

          + Được Ban Thường trực hiệp hội uỷ quyền chỉ đạo và quyết định các công việc của hiệp hội giữa hai nhiệm kỳ đại hội.

+ Cùng với Ban Thường trực hiệp hội xây dựng nội dung, triệu tập và chủ trì các cuộc họp thường kỳ của hiệp hội, của Ban Chấp hành hiệp hội và của Đại hội đại biểu.

4/ Trách nhiệm và quyền hạn của Phó Chủ tịch hiệp hội.

Giúp việc cho chủ tịch theo công tác được phân công và được uỷ quyền thay mặt chủ tịch giải quyết công việc của hiệp hội khi chủ tịch vắng mặt.

Điều 13:           Ban Kiểm tra hiệp hội  

1/  Ban Kiểm tra hiệp hội:

Ban Kiểm tra hiệp hội do Đại hội đại biểu bầu ra, có từ 3-5 uỷ viên (số lượng uỷ viên do Đại hội quyết định). Trong đó có 01 Trưởng ban (do Ban Chấp hành hiệp hội bầu ra) 01 Phó Trưởng ban (do Ban Kiểm tra bầu ra).

Nhiệm kỳ của Ban Kiểm tra theo nhiệm kỳ của Ban Chấp hành hiệp hội và hoạt động theo nghị quyết của Đại hội.

2/  Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra hiệp hội:

+ Kiểm tra việc thực hiện điều lệ, nghị quyết và các quy chế của hiệp hội đối với các hội, chi hội, các thành viên thuộc hiệp hội và các uỷ viên Ban Chấp hành hiệp hội.

+ Kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh, người lao động là thành viên của hiệp hội. 

+ Giải quyết các khiếu nại, tố cáo của thành viên.

+ Kiểm tra việc quản lý, sử dụng thu chi tài chính, tài sản và các quỹ của hiệp hội.

3/  Quyền hạn của Ban Kiểm tra hiệp hội:

+ Tham dự các hội nghị của Ban Chấp hành hiệp hội, báo cáo kết quả kiểm tra, biện pháp giải quyết các tồn tại vướng mắc và đề xuất chương trình, nội dung công tác của Ban Kiểm tra.

+ Yêu cầu người phụ trách công việc được kiểm tra cung cấp tài liệu, số liệu cần thiết phục vụ cho công tác kiểm tra, trả lời những vấn đề do uỷ viên kiểm tra nêu lên.

+ Đề xuất, kiến nghị với Ban Chấp hành hiệp hội về các biện pháp xử lý; nếu Ban Chấp hành hiệp hội không giải quyết thì kiến nghị triệu tập Đại hội hiệp hội để giải quyết.

CHƯƠNG V

TÀI CHÍNH CỦA HIỆP HỘI

Điều 14:  Tài khoản của hiệp hội bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.

Tài chính của hiệp hội do Đại hội đại biểu quy định những nguyên tắc cơ bản; quy định mức đóng góp hàng năm của các thành viên trong hiệp hội bảo đảm đúng chế độ tài chính của nhà nước.

          1/  Nguồn thu

+ Hội phí do thành viên đóng góp theo quy định bao gồm hội phí ban đầu gia nhập hiệp hội và hội phí thường xuyên (đóng theo quý).

+ Nguồn thu đóng góp xây dựng quỹ hỗ trợ của hiệp hội

+ Các nguồn thu khác từ các hoạt động dịch vụ của hiệp hội.

+ Tiền hoặc hiện vật huy động để tài trợ cho các hoạt động của hiệp hội.

+ Tiền hoặc hiện vật do các tổ chức trong nước và ngoài nước tặng, tài trợ, cho khi được nhà nước công nhận.

          2/  Khoản chi

+ Chi cho hoạt động thường xuyên của hiệp hội (hành chính phí)

+ Phụ cấp trách nhiệm cho cán bộ hiệp hội (nếu có).

+ Chi cho các hoạt động quảng bá tiếp thị mở rộng thị trường sản phẩm hoa, tập hợp và phổ biến các thông tin về thị trường cho thành viên….

+ Chi khen thưởng.

          3/  Ban Chấp hành hiệp hội và Chủ tịch hiệp hội chịu trách nhiệm quản lý tài chính của hiệp hội, quyết toán tài chính hàng năm và tổng quyết toán tài chính ở các kỳ Đại hội.

CHƯƠNG VI

KHEN THƯỞNG – XỬ LÝ VI PHẠM

          Những hình thức khen thưởng, kỷ luật đối với cá nhân và thành viên phải được 2/3 Uỷ viên Ban Chấp hành đồng ý mới được thi hành.

Điều 15:           Khen thưởng 

          Thành viên hiệp hội có thành tích xuất sắc sẽ được hiệp hội khen thưởng hoặc đề nghị các cơ quan chức năng xem xét khen thưởng theo quy định của nhà nước.

Điều 16:           Xử lý vi phạm

1/ Thành viên làm trái với chủ trương chính sách pháp luật của Nhà nước; điều lệ và nghị quyết của hiệp hội, làm tổn thương đến uy tín của hiệp hội; không đóng hội phí 3 kỳ và bỏ sinh hoạt 3 kỳ liên tiếp không có lý do chính đáng, tuỳ theo mức độ mà chịu các hình thức kỷ luật: khiển trách, cảnh cáo, miễn nhiệm (đối với ủy viên Ban chấp hành) hoặc khai trừ khỏi hiệp hội.


       2/ Thành viên không hành nghề 01 năm trở lên, hoặc bị cơ quan chức năng quản lý nhà nước xử lý vi phạm pháp luật thì bị xoá tên trong danh sách thành viên hiệp hội.


3/ Nếu vì lý do nào đó mà 2/3 số uỷ viên Ban Chấp hành hiệp hội mắc sai phạm thì sẽ bãi miễn Ban Chấp hành và bầu lại Ban  Chấp hành mới; nguyên tắc thủ tục xử lý theo đúng luật pháp quy định.

CHƯƠNG VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17: Chỉ có Đại hội hiệp hội mới có quyền điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi điều lệ này.

Các tổ chức của hiệp hội và toàn thể thành viên có nghĩa vụ chấp hành nghiêm chỉnh tất cả các điều khoản tại Điều lệ này. Ban chấp hành Hiệp hội có trách nhiệm hướng dẫn thi hành Điều lệ này.


Điều 18: Điều lệ sử đổi này có 7 chương, 18 điều; đã được Đại hội hiệp hội thông qua ngày 12/03/2011 và có hiệu lực kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt./.