Giới thiệu hiệp hội hoa

Hiệp hội Hoa Đà Lạt (HHHĐL) là tổ chức xã hội nghề nghiệp, được thành lập trên cơ sở tự nguyện của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hội, các tổ chức sản xuất và kinh doanh sản phẩm hoa và các dịch vụ liên quan đến sản phẩm hoa.

Tên gọi
Hiệp hội lấy tên là:  HIỆP HỘI HOA ĐÀ LẠT  (HHHĐL)

Tên tiếng anh là:    DALAT FLOWER ASSOCIATION  (DFA)Tôn chỉ – Mục đích: Hiệp hội Hoa Đà Lạt (HHHĐL) là tổ chức xã hội nghề nghiệp, được thành lập trên cơ sở tự nguyện của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hội, các tổ chức sản xuất và kinh doanh sản phẩm hoa và các dịch vụ liên quan đến sản phẩm hoa.
Hiệp hội Hoa Đà Lạt hoạt động với mục đích ổn định và phát triển ngành sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hoa, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các thành viên hiệp hội, làm tốt nghĩa vụ với nhà nước, cùng chia sẻ và hỗ trợ nhau trong những khó khăn.

Lĩnh vực và phạm vi hoạt động: Hoạt động của hiệp hội Hoa Đà Lạt bao gồm các lĩnh vực liên quan sản xuất, kinh doanh sản phẩm hoa và các dịch vụ liên quan đến sản phẩm hoa, phối hợp nghiên cứu chủng loại cây hoa phù hợp với khí hậu thổ nhưỡng của Lâm Đồng và yêu cầu của thị trường nhằm mục tiêu đa dạng hoá sản phẩm và ổn định sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ; tham gia thảo luận với các cơ quan chức năng của địa phương trong việc hoạch định những chủ trương, chính sách về phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hoa; môi giới các hợp đồng kinh tế và được hưởng các quyền lợi theo luật định.
Hiệp hội Hoa Đà Lạt có phạm vi hoạt động trên toàn địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Nguyên tắc tổ chức và hoạt động: Hiệp hội Hoa Đà Lạt được tổ chức, hoạt động theo Điều lệ hiệp hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và không trái với pháp luật;
   Hiệp hội Hoa Đà Lạt tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự trang trải kinh phí và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản, trụ sở Hiệp hội Hoa Đà Lạt được UBND Tỉnh Lâm Đồng cho phép thành lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Có trụ sở tạm thời đóng tại Đà Lạt, khi cần thiết có thể thành lập các văn phòng đại diện tại các địa phương khác theo quy định của pháp luật.


Trích Chương I, Điều lệ Hiệp hội Hoa Đà Lạt
(Ban hành kèm theo Quyết định số 287/QĐ-UBND
Ngày 17/01/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng)