Giới thiệu hiệp hội hoa

HIỆP HỘI HOA ĐÀ LẠT

1. Tên gọi

Hiệp hội lấy tên là: HIỆP HỘI HOA ĐÀ LẠT 
Tên tiếng anh là: DALAT FLOWER ASSOCIATION  (DFA)

2. Mục đích, thời gian thành lập

Hiệp hội Hoa Đà Lạt là tổ chức xã hội nghề nghiệp, được thành lập trên cơ sở tự nguyện của các doanh nghiệp, hợp tác xã, các Làng hoa và các tổ chức sản xuất, kinh doanh sản phẩm hoa và các dịch vụ liên quan đến sản phẩm hoa.
Hiệp hội Hoa Đà Lạt hoạt động với mục đích ổn định và phát triển ngành sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hoa, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các thành viên hiệp hội, làm tốt nghĩa vụ với nhà nước, cùng chia sẻ và hỗ trợ nhau trong những khó khăn; liên kết, hợp tác hỗ trợ nhau về kinh tế - kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nâng cao giá trị sản phẩm.
Hiệp hội Hoa Đà Lạt thành lập vào năm 2006 dựa trên quyết định số 2885/QĐ-UBND ngày 09 tháng 06 năm 2006 của UBND Tỉnh Lâm Đồng.

3. Lĩnh vực hoạt động

Hoạt động của hiệp hội Hoa Đà Lạt bao gồm các lĩnh vực liên quan sản xuất, kinh doanh sản phẩm hoa và các dịch vụ liên quan đến sản phẩm hoa, phối hợp nghiên cứu chủng loại cây hoa phù hợp với khí hậu thổ nhưỡng của Lâm Đồng và yêu cầu của thị trường nhằm mục tiêu đa dạng hoá sản phẩm và ổn định sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ; tham gia thảo luận với các cơ quan chức năng của địa phương trong việc hoạch định những chủ trương, chính sách về phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hoa; môi giới các hợp đồng kinh tế và được hưởng các quyền lợi theo luật định.

4. Chức năng, nhiệm vụ

1/ Hiệp hội Hoa Đà Lạt là tổ chức đại diện và bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của thành viên.
2/ Tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến các thành viên những chủ trương, chính sách và pháp luật của Nhà nước, nghiên cứu thị trường để đưa ra những thông tin dự báo cho thành viên biết và thực hiện. Tạo cầu nối xúc tiến thương mại mở rộng đầu ra cho người sản xuất.
3/ Tập hợp ý kiến của thành viên về những vấn đề kiên quan đến sản xuất và kinh doanh sản phẩm hoa, kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương để xem xét giải quyết. Giới thiệu hoặc bảo lãnh cho các thành viên khi có nhu cầu đất sản xuất hoặt vay vốn phát triển sản xuất.
4/ Xây dựng các chương trình phát triển sản xuất, tiếp nhận và phổ biến đến thành viên các quy trình sản xuất hoa chất lượng cao, quy trình công nghệ sau thu hoạch, từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm hoa của địa phương, bảo đảm tính cạnh tranh trên thị trường.
 5/ Xây dựng chương trình quảng bá tiếp thị trong nước cũng như ở nước ngoài về sản lượng và chất lượng hàng hoá. Tổ chức các hội nghị, hội thảo, lớp tập huấn phổ biến các kinh nghiệm về sản xuất và kinh doanh sản phẩm hoa nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ. Cảnh báo cho người sản xuất các nguy cơ rủi ro do thị trường, điều kiện tự nhiên, thay đổi cơ chế chính sách thương mại trong nước và thế giới.
6/ Hoà giải các quan hệ tranh chấp giữa các thành viên
7/ Mở rộng quan hệ hợp tác với các hiệp hội, các tổ chức và cá nhân khác trong cùng lĩnh vực nhằm đẩy mạnh các mặt hoạt động của hiệp hội.
8/ Xây dựng tổ chức Hiệp Hội và phát triển hội viên, xây dựng cơ sở vật chất và mở rộng phạm vi của Hiệp Hội. Xây dựng và phát triển các  mối quan hệ quốc tế với các cá nhân và tổ chức quốc tế trong khu vực và các nước trên thế giới theo quy định của pháp luật.

5. Cơ cấu tổ chức

Chủ tịch Hiệp hội qua các thời kỳ:
1. Ông Trần Đức Tấn – Chủ tịch Hiệp hội nhiệm kỳ I (2006-2008)
2. Ông Trần Huy Đường – Chủ tịch Hiệp hội nhiệm kỳ II (2009-2010)
3. Ông Trần Huy Đường – Chủ tịch Hiệp hội nhiệm kỳ III (2011-2013)
4. Ông Nguyễn Đình Sơn – Chủ tịch Hiệp hội nhiệm kỳ IV (2014-2016)
5. Ông Phan Thanh Sang - – Chủ tịch Hiệp hội nhiệm kỳ V (2017-2020)
Hiệp hội hoạt động theo điều lệ hiệp hội với sự điều hành của Ban Chấp hành Hiệp hội Hoa Đà Lạt (BCH). Trong nhiệm kỳ V (2017 -2020) BCH có 23 thành viên, trong đó Ông Phan Thanh Sang Giám đốc Trang trại YSA Orchid là Chủ tịch Hiệp hội.
Đến nay, Hiệp hội có 106 thành viên. Cơ cấu thành viên hiện nay bao gồm 70 thành viên doanh nghiệp, 05 làng hoa, 01 hợp tác xã, 02 trang trại, 28 cá nhân.
Trực thuộc Hiệp hội có CLB Nuôi cấy mô, Chi hội Giống Hoa Đà Lạt và CLB Hoa Lan Đà Lạt.
Thành viên Hiệp hội Hoa Đà Lạt
Tiêu chuẩn là thành viên Hiệp hội:
Là các đơn vị tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm Hoa và các ngành liên quan đến Nông nghiệp.
Quyền lợi của thành viên:
Tham gia các vấn đề bàn bạc, biểu quyết các công việc của Hiệp hội. Được kiến nghị đề đạt ý kiến của mình với các cơ quan Nhà nước thông qua Hiệp hội và thống nhất các hoạt động của Hiệp hội trước khi Ban chấp hành Hiệp Hội quyết định. 
Thành viên được hiệp hội giúp đỡ, tương trợ khi gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, được cung cấp những thông tin về khoa học công nghệ, thông tin dự báo về kinh tế thị trường do hiệp hội nghiên cứu; được tạo điều kiện để tiếp cận thị trường, tham quan, học tập các mô hình sản xuất và kinh doanh hoa trong nước và ngoài nước.
Thành viên được hiệp hội bảo vệ khi các quyền lợi hợp pháp của mình bị xâm phạm; bình đẳng trong sinh hoạt với các thành viên khác và được hiệp hội bảo vệ quyền lợi chính đáng trước pháp luật.
Thành viên được quyền ứng cử và bầu cử vào Ban chấp hành hiệp hội, được xin ra khỏi hiệp hội nếu thấy quyền lợi hợp pháp của mình không được đảm bảo.
Nghĩa vụ của Thành viên:
Thành viên của hiệp hội có trách nhiệm tuyên truyền phát triển thành viên mới, tham gia đầy đủ các hoạt động của hiệp hội. Tham gia sinh hoạt hiệp hội đều đặn, đóng hội phí, tham gia xây dựng quỹ hiệp hội và đóng góp một lần khi vào hiệp hội. 
Nhóm thành viên là các tổ chức, nhà trường, viện nghiên cứu, các cơ quan sự nghiệp trực thuộc nhà nước, là các thành viên thông tấn, không phải thực hiện nghĩa vụ đóng hội phí.

6. Tài chính

Tài chính của hiệp hội do Đại hội đại biểu quy định những nguyên tắc cơ bản; quy định mức đóng góp hàng năm của các thành viên trong hiệp hội bảo đảm đúng chế độ tài chính của nhà nước.

7. Các hoạt động của Hiệp hội Hoa Đà Lạt

Hỗ trợ cho hội viên nâng cao năng lực về mọi mặt, tiếp cận thêm các nguồn lực, áp dụng các công nghệ khoa học kỹ thuật mới nhất, tiên tiến nhất, mở lớp tập huấn đào tạo kỹ năng cho hội viên, từ đó nâng cao được nhận thức, góp phần làm cho ngành hoa Đà Lạt nói riêng ngày càng phát triển bền vững.
Hiệp hội Hoa Đà Lạt là đơn vị tổ chức chương trình Không gian Hoa xung quanh Hồ Xuân Hương, Hội thi hoa Lan… trong khuôn khổ Festival Hoa Đà Lạt.
Xây dựng thương hiệu, quảng bá nông sản và du lịch nông nghiệp Đà Lạt - Lâm Đồng
Tham gia dự án loại bỏ bóng đèn sợi đốt thông qua việc chuyển đổi thị trường chiếu sáng tại Việt Nam.
Tham gia Dự án tín dụng 02 bước hỗ trợ phát triển nông nghiệp của Tổ chức JICA.
Tham gia với chính quyền các cấp: Hiệp hội đã tham gia đóng góp ý kiến trong dự án Xây dựng Trung tâm giao dịch hoa Đà Lạt; tổ chức các hội thảo cho thành viên trong Hiệp hội thực hiện quảng bá sản phẩm, giao lưu, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm giữa các hội viên, tham gia vào lễ hội Festival hoa quốc tế tại Goyang - Hàn Quốc, tham gia giao lưu gặp gỡ Doanh nhân, Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng, đối thoại giữa cơ quan nhà nước với doanh nghiệp, đối thoại giữa Hải Quan với Doanh nghiệp…