Sứ mệnh & mục tiêu của hiệp hội

1/ Hiệp hội Hoa Đà Lạt là tổ chức đại diện và bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của thành viên đang hoạt động trong ngành sản xuất và kinh doanh hoa theo khuôn khổ của pháp luật quy định.

2/ Tư vấn về chiến lược phát triển sản phẩm nhằm cân bằng cán cân thương mại ở tình trạng tốt nhất cho người sản xuất. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến các thành viên những chủ trương, chính sách và pháp luật của Nhà nước, nghiên cứu thị trường để đưa ra những thông tin dự báo cho thành viên biết và thực hiện.tuyên truyền giáo dục hội viên hiểu rõ đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng, phát triển nghề trồng hoa trong các thành phần kinh tế, bảo vệ nguồn lợi từ nghề trồng và kinh doanh hoa trong các thành phần kinh tế, bảo vệ nguồn lợi từ nghề trồng và kinh doanh hoa. Tạo cầu nối xúc tiến thương mại mở rộng đầu ra cho người sản xuất.

3/ Tập hợp ý kiến của thành viên về những vấn đề kiên quan đến sản xuất và kinh doanh sản phẩm hoa, kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương để xem xét giải quyết nhằm hỗ trợ phát triển ngành sản xuất và kinh doanh sản phẩm hoa; bảo hộ và khuyến khích các hoạt động kinh doanh sản phẩm hoa. Giới thiệu hoặc bảo lãnh cho các thành viên khi có nhu cầu đất sản xuất hoặt vay vốn phát triển sản xuất.

Đại diện cho hội viên kiến nghị với nhà nước về những chủ trương, chính sách, biện pháp khuyến khích, giúp đỡ phát triển nghề hoa, bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên, giải quyết các trường hợp, vụ việc gây thiệt hại đến quyền lợi của nghành và của hội viên; thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước.

4/ Xây dựng các chương trình phát triển sản xuất, tiếp nhận và phổ biến đến thành viên các quy trình sản xuất hoa chất lượng cao, quy trình công nghệ sau thu hoạch, từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm hoa của địa phương, bảo đảm tính cạnh tranh trên thị trường.

5/ Xây dựng chương trình quảng bá tiếp thị trong nước cũng như ở nước ngoài về sản lượng và chất lượng hàng hoá. Tổ chức các hội nghị, hội thảo, lớp tập huấn phổ biến các kinh nghiệm về sản xuất và kinh doanh sản phẩm hoa nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ. Cảnh báo cho người sản xuất các nguy cơ rủi ro do thị trường, điều kiện tự nhiên, thay đổi cơ chế chính sách thương mại trong nước và thế giới.

6/ Hoà giải các quan hệ tranh chấp giữa các thành viên. Hỗ trợ và nâng đỡ khi có thành viên gặp rủi ro đứng trước nguy cơ phá sản. động viên nhiệt tình và khả năng lao động sáng tạo của hội viên, hợp tác hỗ trợ và giúp đỡ nhau về kinh tế - kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nghề hoa trên cơ sở trao đổi kinh nghiệm, phổ biến và ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ mới, đoàn kết nhau phòng chống thiên tai, dịch bệnh và khó khăn trong đời sống.

7/ Mở rộng quan hệ hợp tác với các hiệp hội, các tổ chức và cá nhân khác trong cùng lĩnh vực nhằm đẩy mạnh các mặt hoạt động của hiệp hội.

Hỗ trợ tư vấn cho các tổ chức và cá nhân trong hiệp hội trong quá trình sắp xếp lại tổ chức, chuyển đổi cơ cấu nghề nghiệp. cung cấp thông tin kinh tế, thị trường, giá cả để hội viên bố trí lại sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao.

8/ Tổ chức các hội nghị, Hội thảo để trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp, khuyến khích hợp tác liên kết giữa các hội viên để cùng tồn tại và phát triển.

9/ Đại diện cho các nhà sản xuất can thiệp với chính phủ hoặc tranh tố khi phát sinh các vấn đề cạnh tranh gây bất lợi chính đáng cho các thành viên của hiệp hội. Tham mưu cho nhà nước các quyết sách và chính sách bảo hộ liên quan đến sản phẩm của hiệp hội. Kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật của thành viên và các đơn vị, tổ chức kinh tế có mối quan hệ trong hợp tác sản xuất và kinh doanh hoa.

10/ Xây dựng tổ chức Hiệp Hội và phát triển hội viên, xây dựng cơ sở vật chất và mở rộng phạm vi của Hiệp Hội. Xây dựng và phát triển các  mối quan hệ quốc tế với các cá nhân và tổ chức quốc tế trong khu vực và các nước trên thế giới theo quy định của pháp luật

Xuất bản tập san, các tài liệu phổ biến kỹ thuật và quản lý kinh tế theo quy định của pháp luật